000  เบ็ดเตล็ด  หรือ  ความรู้ทั่วไป

010 บรรณานุกรม

010 บรรณารักษศาสตร์

030 สารานุกรมทั่วไป

040 รวมความเรียงทั่วๆ ไป

050 วารสารทั่วไป

060 สมาคมและพิพิธภัณฑ์

070 วารสารศาสตร์

080 ชุมนุนนิพนธ์

090 ต้นฉบับต้นเขียนและหนังสือหายาก