100 ปรัชญา

110 อภิปรัชญา

120 ทฤษฎีอภิปรัชญา

130 จิตวิทยาแขนงต่าง ๆ

140 ปรัชญาระบบต่าง ๆ

150 จิตวิทยา

160 ตรรกวิทยา

170 จริศาสตร์ ศึลธรรม

180 ปรัชญาตะวักออกและโบราณ

190 ปรัชญาสมัยปัจจุบัน