200 ศาสนา

210 ศาสนาธรรมชาติ

220 คัมภีร์ไบเบิล

230 เทววิทยาเชิงคริสตศาสตร์

240 เทววิทยาภาคปฏิบัติ

250 เทววิทยาเกี่ยวกับบรรพชิต

260 เทววิทยาการศาสนา

270 ประวัติศาสตร์คริสเตียน

280 คริสศาสนาจักรและนิกายต่างๆ

290 ศาสนาอื่นๆ ที่ไม่ใช่คริสเตียน