300 สังคมศาสตร์

310 สถิติ

320 รัฐศาสนตร์

330 เศรษฐศาสตร์

340 กฏหมาย

350 รัฐประศาสนศาสตร์

360 สังคมสงเคราะห์

370 การศึกษา

380 การพาณิชย์

390 ขนบธรรมเนียนประเพณี