500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาต

510 คณิตศาสตร์

520 ดาราศาสตร์

530 ฟิกสิกส์

540 เคมี

550 การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโลก

560 ชีวิตโบราณศึกษา

570 วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต

580 พฤกษศาสตร์

590 สัตวศาสตร์