600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลย

610 แพทยศาสตร์

620 วิศวกรรมศาสตร์

630 เกษตรศาสตร์

640 คหกรรมศาสตร์

650 การจัดการธุรกิจ

660 วิศวกรรมศาสตร์

670 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

680 โรงงานผลิตสิ่งของ

690 การก่อสร้างและวุสดุก่อสร้าง