700 ศิลปและนันทนาการ

710 ศิลปการออกแบบในบริเวณพื้นที่

720 สถาปัตยกรรม

730 ปฏิมากรรม

740 การวาดเขียน

750 การเขียนภาพ

760 ศิลปการพิมพ์

770 การถ่ายภาพ

780 ดนตรี

790 นันทนาการ