800 วรรณคดี

810 วรรณคดีอเมริกัน

820 วรรคดีอังกฤษ

830 วรรณคดีเยอรมัน

840 วรรณคดีฝรังเศส

850 วรรณคดีอิตาเลียน

860 วรรณคดีสเปน โปรตุเกส

870 วรรคดีละติน

880 วรรณคดีกรีก

890 วรรณคดีอื่นๆ