วิธียืม - คืนหนังสือ

วิธีการยืม - คืนหนังสือ

  1. นำหนังสือพร้อมบัตรห้องสมุดยืนต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  2. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือทุกครั้งก่อนออกจากห้องสมุด

หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ยืมได้

  1. สารคดีทั่วไป แบบเรียน คู่มือ นวนิยาย เรื่องสั้น
  2. หนังสือนอกเวลา
  3. หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน

หลังจากคืนหนังสือแล้วตรวจดูบัตรห้องสมุดให้เรียบร้อยว่าประทับตราคืนหรือยัง