บุคลากรของห้องสมุด

 

นายกษิเดช  พุ่มสาขา

นางจินตนา  กัลปพฤกษ์

นายวิชา  เกษรโอสถ

นางสาวศิธร  สาทสินธุ์

นางสาวขวัญใจ  เจริญสุุข

นายสุชาติ  สะใบบาง