นโยบายการใช้ห้องสมุด

  1. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนการสอนของครู - อาจารย์ และนักเรียน ให้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ให้กว้างขวางขึ้น
  2. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  3. เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  4. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุน ส่งเสริมหลักสูตร และโครงการต่างๆ ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์
  5. เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์ต่างๆ และโสตทัศนวัสดุ เพื่อเป็นศูนย์กลางของการบริการให้ความรู้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครองของนักเรียนและชุมชนท้องถิ่น