ป้าหมายของห้องสมุด

      1. ครูอาจารย์และนักเรียเข้าใช้บริการและร่วมกิจกรรมของห้องสมุด 100%
      2. ครูอาจารย์และนักเรียมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักศึกษาค้นคว้า และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
      3. ครูอาจารย์และนักเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคม