ขอบข่ายหน้าที่งานบริหาร ธุรการ ประชาสัมพันธ์

         1. งานแนะนำหนังสือใหม่
         2. งานกิจกรรมห้องสมุด
         3. งานจัดป้ายนิเทศ
         4. งานจัดการความเรียบร้อย
         5. งานสถิติต่างๆ
         6. งานการเงิน
         7. งานสารบรรณ
         8. งานจัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุด
         9. งานจัดทำคู่มือการดำเนินงานห้องสมุด
         10. ประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด
         11. บำรุงรักษาทรัพยากรของห้องสมุด