ขอบข่ายหน้าที่ของงานวิชาการ

        1. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
        2. อบรมกิจกรรมห้องสมุด
        3. แนะนำวิธีค้นคว้าเอกสารสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ
        4. จัดหาหนังสือเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมแก่ครู นักเรียน
        5. จัดทำรายชื่อเอกสารประกอบการสอนให้แต่ละหมวดวิชา
        6. จัดทำจดหมายข่าวห้องสมุด
        7. จัดโครงการงานประจำปี