ขอบข่ายหน้าที่ของงานบริการ

       1. บริการยืม - คืนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และวัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆ
       2. บริการค้นหาหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์
       3. บริการยิมอุปกรณ์ต่างๆ
       4. บริการหนังสือจอง
       5. บริการหนังสือสำรอง
       6. บริการหนังสือศูนย์วัฒนธรรม
       7. บริการเอกสาร สิ่งพิมพ์ วารสารต่างๆ
       8. บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
       9. บริการโสตทัศนศึกษา
       10. บริการเย็บเล่มหนังสือ
       11. บริการอ่านหนังสือแก่ชุมชน และนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
       12. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ กัน
       13. บริการโทรทัศน์และวีดีโอ
       14. บริการจองห้องสมุดเป็นรายคาบเรียน
       15. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่