ขอบข่ายหน้าที่ของงานเทคนิค

        1. จัดหาเอกสารสิ่งพิมพ์
        2. จัดวารสารและหนังสือพิมพ์
        3. จัดหาอุปกรณ์ และครุภัณฑ์
        4. วิเคราะห์เลขหมู่
        5. ลงทะเบียนหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
        6. จัดทำบัตรรายการ
        7. จัดทำกฤตภาค
        8. จัดทำภาพผนึก
        9. ซ่อมและบำรุงรักษาหนังสือ
        10. จัดทำดัชนีวารสาร
        11. จัดทำบรรณานิทัศน์
        12. จัดทำบรรณานุกรม
        13. จัดหนังสือขึ้นชั้น
        14. จัดทำวารสารรวมเล่ม