ระเบียบของห้องสมุด

เวลาทำการ     วันจันทร์ - ศุกร์     เวลา 07.30น. - 16.00 น.

การทำบัตรสมาชิก                     เดือนแรกของปีการศึกษา

ขอทำบัตรสมาชิกได้ที่บรรณารักษ์ มีหลักฐานดังนี้

รูป 1 ใบ เขียนชื่อ - สกุล ชั้น/ห้อง เลขที่ประจำตัวนักเรียน

ถ้าบัตรหายต้องเสียค่าปรับ 5 บาท

ระเบียบการยิม - คืนหนังสือ

       1. นักเรียนที่ยืมหนังสือต้องมีบัตรเป็นของตนเอง ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นในการยิม
       2. หนังสือทั่วไป ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม ส่งภายใน 7 วัน
       3. หนังสือนอกเวลา ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 1 เล่ม ส่งภายใน 7 วัน
       4. เวลายิม - คืนหนังสือ เวลา 07.30 - 13.20 น.
       5. การปรับ ผู้ที่ส่งหนังสือเกินกำหนด จะต้องเสียค่าปรับวันละ 1 บาท / เล่ม / วัน
       6. หนังสือที่ชื่อเดียวกัน เหมือนกัน ยืมได้เพียง 1 เล่ม

หลังจากคืนหนังสือแล้วตรวจดูบัตรห้องสมุดให้เรียบร้อยว่าประทับตราคืนหรือยัง