มารยาทในการใช้ห้องสมุด

        1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
        2. ฝากกระเป๋า ถุงย่าม แฟ้ม หรือสิ่งของส่วนตัวไว้ ณ ที่ฝากของหน้าห้งอสมุดจัดไว้
        3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
        4. งดสูบบุหรี่
        5. งดนำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเข้ามารับประทานในห้องสมุด
        6. ถ้าตัดหรือฉีกหนังสือ วารสาร ในห้องสมุด ปรับ 30เท่าของราคาหนังสือ
        7. ปฏิบัตรตามระเบียบข้อบังคับของสมุดโดย เคร่งครัด
        8. ถ้าขโมยหนังสือจะได้รับโทษสถานหนัก