ความรู้ทั่วไป - วิชาการ
   พยากรณ์ความเชื่อ
   สมุนไพสุขภาพ
   การ์ตูน
   วรรณกรรมแปลง
โครงสร้างการบริหารภายใน

     กลุ่มบริหารงานวิชาการ

     กลุ่มงบประมาณและบุคลากร

     กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้

    คณิตศาสตร์

    วิทยาศาสตร์

    ภาษาไทย

    ภาษาต่างประเทศ

    พลานามัยและสุขศึกษา

    ศิลปศึกษา

   การงานอาชีพ

   สนับสนุนการสอน

   หลักสูตรสองภาษา

   ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

   บุคลากรทางการศึกษา

   ลูกจ้างประจำ

หน่วยงาและศูนย์ต่าง ๆ
 ศูยน์วัฒธรรมจังหวัดอ่างทอง
 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 ศูนย์แนะแนวจังหวัดอ่างทอง
 ศูนย์วิชาภาษาอังกฤษจังหวัดอ่างทอง
 ศูนยืพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 ศูนย์ภาษาสากล
 ศูนยืวิชาการงานอาชีพ
 ศูนย์การจัดทำ GPA+PR
 ชมลมบาสเกตบอลจังหวัดอ่างทอง
 ศูนย์ฝึกกีฬาบาสเกตบอลกรมสามัญศึกษา
 สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีอ่างทอง
 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีอ่างทอง
 ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา  101.75 FM
 โรงเรียนสองภาษา (English  Program)
นายธวัช  ศรีสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน