Homeหน้าหลักPortalบุคลากรCalendarกิจกรรมGalleryGalleryช่วยเหลือหลักสูตรค้นหาBest Pactice สมัครสมาชิก(Register)แหล่งการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ(Log in)WEBBOARD 
-::บุคลากร::-
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร
1. นางสุภาพ หาคำ
2. อารมย์  พึ่งเนตร
3. นางกัลย์สุดา วงษ์สง่า
4. นางสุชาดา ธีราคาม
5. นางพาขวัญ อังกีรัตน์
6. นางสงวน เถกิงผล
7. น.ส.สมัชญา พานรอด
8. น.ส.กรรณิการ์ ช้างต่อ
9. นางละเอียด เย็นมนัส
10. น.ส.บุญเสริม อบเชย   
11. นายวิญญู ปิยจันทร์
12. นางสุจิตรา นามโนรินทร์ 
13. นายธนกานต์ บุญยัง
14.นางอุไรวรรณ์ เล้าสุขสุวรรณ  
15. นายกิตติศักดิ์ สุขสังขาร
16. นายจำรุญ อีงกีรัตน์
17. นายสมเกียรติ สงวนพงษ์
18. นายเอกภพ มลิวรรณางกูร  
 
Link เกมส์คลายเครียด


แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์
::~:: หลักสูตรวิทยาศาสตร์- ::~::
ตารางแสดงผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550
ช่วงชั้นที่ 4  (ม.4 - ม.6)
ลำดับที่
ชั้น
ลงทะเบียน
รหัสวิชา
ระดับผลการเรียน / จำนวนนักเรียน
ค่าเฉลี่ย
(คน)
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
มส
1
ม.4
421
วิทยาศาสตร์ 1
57
29
59
63
87
76
50
0
0
0
212
วิทยาศาสตร์ 2
25
34
92
47
14
0
0
0
0
0
212
วิทยาศาสตร์ 3
29
39
51
39
35
17
2
0
0
0
212
ฟิสิกส์ 1
5
4
6
12
27
38
97
23
0
0
212
เคมี 1
52
28
33
42
30
18
9
0
0
0
212
ชีววิทยา 1
25
36
52
43
37
15
4
0
0
0
2
ม.5
184
ฟิสิกส์ 3
10
3
5
13
26
17
50
60
0
0
188
เคมี 3
14
15
23
39
30
28
37
0
2
0
188
ชีววิทยา 3
22
9
15
11
38
43
47
2
0
1
195
โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ
3
5
28
30
55
27
25
22
0
0
3
ม.6
180
ฟิสิกส์ 5
10
10
14
24
36
38
33
15
0
0
180
เคมี 5
10
13
21
41
24
11
48
12
0
0
180
ชีววิทยา 5 
7
22
41
58
36
11
2
3
0
0
171
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
30
57
44
28
7
5
0
0
0
0
หลักสูตร วิทย์ ม.ต้น คลิกเพื่อดาวน์โหลด
หลักสูตร เคมี
หลักสูตร ชีววิทยา
หลักสูตร ฟิสิกส์
หลักสูตร วิทย์กาย
หลักสูตร วิทย์พฐ.ช4