ระเบียนข้อมูล (Records)

       ระเบียนข้อมูล ประกอบด้วยกลุ่มของเขตข้อมูลที่เก็บข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับวัตถุชิ้นหนึ่ง เขตข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันไม่ถือว่า เป็นระเบียน เช่น

       ตัวอย่างระเบียนข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน

       ระเบียนรถยนต์นี้ ประกอบด้วย 6 เขตข้อมูล เขตข้อมูลเหล่านี้แทนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรถยนต์หนึ่ง ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูล 30 ระเบียน ก็หมายถึงมีรถยนต์ 30 รุ่น

       ประเภทของระเบียนข้อมูลสามารถแบ่งตามลักษณะของความยาวของข้อมูลไม่เกิน 2 ประเภท คือ
       - ระเบียนข้อมูลความยาวคงที่ (Fixed-length Record)
       - ระเบียนข้อมูลความยาวผันแปร (Variable- length Record)

       ระเบียนข้อมูลความยาวคงที่ หมายถึง ทุกระเบียนในแฟ้มเดียวกันมีความยาวเท่ากันการใช้ระเบียนข้อมูลความยาวคงที่ทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ เนื่องจากทุกระเบียน ไม่ว่าข้อมูลยาวหรือสั่น จะใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำสำรองเท่ากัน เช่น กำหนดให้ความยาวระเบียนเป็น 270 ตัวอักษร ระเบียนมีข้อมูลเพียง 70 ตัวอักษร ก็ต้องปล่อยให้เน้อที่ว่างเปล่าไป 200 ตัวอักษร แต่การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ก็มีข้อดีด้านความเร็ว เนื้องจาก สามารถคำนวนต่ำแหน่งของระเบียนได้โดยไม่ต้องค้นหาตั้งแต่ต้น เช่น

       เมื่อทราบว่าระเบียนมีความยาว 10 ตัวอักษร และตำแหน่งเริ่มต้นระเบียนแรกเป็น 31 จะสามารถหาตำแหน่งเริ่มต้นของระเบียนที่ 3 ได้ โดยการคำนวณตามสูตร

       ระเบียนข้อมูลความยาวผันแปร หมายถึง แต่ละระเบียนในแฟ้มเดียวกันอาจมีความยาวไม่เท่ากัน การใช้ระเบียนข้อมูลความยาวผันแปร ทำให้ประหยัดเนื้อที่ แต่ไม่สามารถคำนวณหาตำแหน่งเริ่มต้นของระเบียนที่ต้องการได้ ลักษณะการเก็บระเบียนความยาวอาจใช้ตัวบอกความยาว ของเขตข้อมูลหรือระเบียน หรือใช้อักขระพิเศษบอกจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลหรือระเบียน

 

 


บทเรียน Online วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ผู้ดูแลเว็บ : theboy@thai.com