ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน
  
   หน้าแรก              
   ทักษะการสังเกต
     ทักษะการจำแนกประเภท 
     ทักษะการวัด
     ทักษะการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปส
     ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
     ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
     ทักษะการพยากรณ์
     ทักษะการคำนวณ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม

    ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
    ทักษะการตั้งสมมติฐาน
    ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
    ทักษะการทดลอง
    ทักษะการแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

 

 

 ทักษะการจำแนกประเภท

          เป็นการจัดจำแนกสิ่งของหรือเหตุการณ์ออกเป็นประเภทต่างๆโดยพิจารณาจากลักษณะที่เหมือนกัน สัมพันธ์กัน หรือแตกต่างกันของสิ่งของหรือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์
เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภทมี 3 อย่างได้แก่

          •  ความเหมือน

          •  ความแตกต่าง

          •  ความสัมพันธ์

วิธีการจำแนก
          เลือกใช้ลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของวัตถุเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มย่อย โดย ทั่วไปมักจะใช้ลักษณะที่สามารถแบ่งให้เป็น 2 กลุ่มก่อน แล้วค่อย ๆ เลือกเกณฑ์อื่น ที่สามารถแบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่มนั้นออกเป็นกลุ่มย่อยต่อไปอีก

ตัวอย่าง การจำแนกประเภทของสัตว์ประหลาดทั้ง 6 ชนิด ดังนี้

         

การจำแนกประเภทโดยอาศัยคุณสมบัติของวัตถุเป็นเกณฑ์

ที่

คุณลักษณะที่สังเกตได้ มี ไม่มี
1
ตามลำตัวมีจุด
1,5 ,6
2 ,3,4
2
รูปร่างกลม
1,4
2,3,5,6
3
ลำตัวมีขอบหยัก
2 , 3 , 6
1,4,5
4
มีลายยาวตามลำตัว
2
1,3,4,5,6
5
มีสี่เหลี่ยมอยู่ภายในลำตัว
3
1,2,4,5,6