ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน
  
   หน้าแรก              
   ทักษะการสังเกต
     ทักษะการจำแนกประเภท 
     ทักษะการวัด
     ทักษะการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปส
     ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
     ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
     ทักษะการพยากรณ์
     ทักษะการคำนวณ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม

    ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
    ทักษะการตั้งสมมติฐาน
    ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
    ทักษะการทดลอง
    ทักษะการแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

 

ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร

         เป็นความชำนาญในการจำแนกตัวแปรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม เพื่อให้การทดลองเป็นไปตามกำหนด

ชนิดของตัวแปรในการทดลอง

        1. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ คือสิ่งที่ต้องจัดให้แตกต่างกัน ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด มีความเป็นอิสระในตัวเอง

       2. ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่ต้องติดตามดูผลจากการจัดสิ่งที่แตกต่างกัน ไม่มีอิสระในตัวเอง ต้องแปรเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์หรือการทดลอง

      3. ตัวแปรควบคุม คือ สิ่งที่ต้องจัดให้เหมือนกัน เป็นการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าผลการทดลองเกิดจากตัวแปรต้นอย่างแท้จริง

        ตัวอย่างทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
               สมมติว่าการทดลองต่อไปนี้ต้องการจะทดสอบสมมติฐานที่ว่า
                   “ เมื่อพืชได้รับแสงมากขึ้น พืชจะเจริญเติบโตสูงขั้น “
           ถ้าจะทำการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานดังกล่าว กำหนดตัวแปรดังนี้

         ตัวแปรต้น คือ ปริมาณแสง
         ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของพืช
         ตัวแปรควบคุม คือ
         1. ชนิดพืช ต้องเป็นพืชชนิดเดียวกัน
         2. ขนาดของพืชที่นำมาทดลองต้องมีขนาดเท่ากัน
         3. ใช้ดินชนิดเดียวกันและปริมาณเท่ากันปลูก
         4. รดน้ำในเวลาเดียวกันและปริมาณเท่าๆกัน
         5. วางกระถางต้นพืชในบริเวณเดียวกัน