ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน
  
   หน้าแรก              
   ทักษะการสังเกต
     ทักษะการจำแนกประเภท 
     ทักษะการวัด
     ทักษะการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปส
     ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
     ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
     ทักษะการพยากรณ์
     ทักษะการคำนวณ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม

    ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
    ทักษะการตั้งสมมติฐาน
    ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
    ทักษะการทดลอง
    ทักษะการแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

 

 

 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

         ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skill) เป็นความสามารถ ความชำนาญในการเลือกและการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาคำตอบหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

2.1. ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่

     2.1.1 ทักษะการสังเกต

     2.1.2 ทักษะการจำแนกประเภท

     2.1.3 ทักษะการวัด

     2.1.4 ทักษะการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปส

     2.1.5 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล

     2.1.6 ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

     2.1.7 ทักษะการพยากรณ์

     2.1.8 ทักษะการคำนวณ

2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม

     2.2.1 ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร

     2.2.2 ทักษะการตั้งสมมติฐาน

     2.2.3 ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

     2.2.4 ทักษะการทดลอง

     2.2.5 ทักษะการแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป