ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน
  
   หน้าแรก              
   ทักษะการสังเกต
     ทักษะการจำแนกประเภท 
     ทักษะการวัด
     ทักษะการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปส
     ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
     ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
     ทักษะการพยากรณ์
     ทักษะการคำนวณ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม

    ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
    ทักษะการตั้งสมมติฐาน
    ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
    ทักษะการทดลอง
    ทักษะการแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

 

 

 ทักษะการแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

       เป็นความชำนาญในการหารูปแบบของความสัมพันธ์จากข้อมูลเพื่ออธิบายและนำไปสู่การลงความคิดเห็น การทำนาย และการตั้งสมมติฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
        การแปลความหมายข้อมูล หมายถึง เป็นการอธิบายลักษณะและสมบัติของข้อมูลโดยตรง
        การลงข้อสรุป หมายถึง เป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีอยู่
ตัวอย่าง   ข้อมูลความสูงของต้นพริกที่เพาะเมล็ด

ระยะเวลาหลังจากเพาะเมล็ด

( สัปดาห์ )

ความสูง

( เซนติเมตร )

1

2

5

7

9

1.2

3.4

8.3

13.0

28.5

การแปลความหมายของข้อมูล

     - ในเวลา 7 สัปดาห์ ต้นพริกสูง 13 เซนติเมตร

     - ต้นพริกสูง 8.3 เซนติเมตร ในเวลา 5 สัปดาห์

การลงข้อสรุป

     - ต้นพริกสูงเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปนาน

การพยากรณ์

     - ในเวลา 4 สัปดาห์ ต้นพริกจะสูงประมาณ 4 เซนติเมตร