กำหนดการนิเทศโรงเรียนช่วงชั้นที่ 4 และโรงเรียนในฝันรุ่นที่2 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง  ปีการศึกษา 2552 (ภาคเรียนที่ 1)
วันอังคารที่   2 มิถุนายน 2552  ภาคเช้า ณ โรงเรียนราชสถิตวิทยา
                                              ภาคบ่าย ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง