Home •
Story • Shift Dj. • Schedule • Activiti • Gallery • About Us •

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง  คลื่นความถี่ FM. 101.75 MHz เริ่มดำเนินงานเมื่อ ปี 2548  จากวัตถุประสงค์จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และชุมชน  เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย  แต่ด้วยปัจจัยบางประการที่ไม่อาจดำเนินงานเพื่อการเผยแพร่วิชาการได้เต็มร้อยดังที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้  จึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้ภาษา การใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า  การใช้สื่อและภาษาพัฒนาความสามารถทางการอาชีพ  นักโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  เป็นพื้นฐานการศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และ ความสนใจทางด้านนี้  นอกจากนั้น ยังเป็นการเสริมความรู้ ให้ความเพลิดเพลินแก่ชาวชุมชน  เหล่านี้นอกจากจะทำให้นักเรียนพบหนทางในการตรวจสอบศักยภาพของตนเอง  พบความต้องการของตนเองแล้ว ยังได้มีโอกาสทดลองเรียนรู้ด้วยการลงมือทำทั้งเพียงลำพังและเป็นคณะทำงาน

สถานีวิทยุแห่งนี้จึงกลายเป็นสื่อการระหว่างชุมชนผู้ปกครอง นักเรียนกับโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียน สื่อความเข้าใจต่อกัน ทั้งนี้ สถานียังคงยึดมั่นตามเจตนาเดิม คือ “สร้างสรรค์ปัญญา  พัฒนาสังคม  รื่นรมย์ใจ”  FM 101.75 MHz  จึงยังคงนำความรู้ที่น่าสนใจสำหรับประชาชนมานำเสนอ สอดแทรกกับการ ฝึกหัดนักเรียนนักจัดรายการ การจัดอบรมนักเรียนนักจัดรายการ การจัดรายการมุ่งเน้นที่ ให้รู้จักและตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม การวางหลักสูตรเน้นเรื่องการใช้ภาษาให้ถูกต้อง  การเขียนบทวิทยุให้มีสาระเกี่ยวกับความตระหนักดังกล่าว เพื่อโน้มน้าวให้กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก  คือ  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันปลูกฝังให้เห็นคุณค่าปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยการจัดอบรมยังยึดแนวปฏิบัติเดิมของการจัดอบรมรุ่นก่อน ๆ  คือ การให้นักจัดรายการรุ่นพี่ได้มีบทบาทในการฝึกหัดรุ่นน้อง  เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์เป็นอันดี ในระบบพี่น้อง  มีความเคารพ และเกื้อกูลกันในการทำงานสถานีวิทยุ  จึงให้รุ่นพี่เข้าค่าย ร่วมกับรุ่นน้องเพื่อเรียนรู้ต่อเนื่อง  ในการบริหารจัดการ  และ ดูแลน้อง ๆ เพื่อเกิดความคุ้นเคยระหว่างกัน  จะได้สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้