Home •
Story • Shift Dj. • Schedule • Activiti • Gallery • About Us •


   
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  จังหวัดอ่างทอง
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายเสถียร วรภูมิ
ผู้บริหารวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง
ผู้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดอ่างทอง
โดยการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อำนวยการ เฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๔ จังหวัดอ่างทอง
ผ่านสถานีวิทยุคลื่นความถี่ F.M.๑๐๑.๗๕ MHz
เป็นประจำทุกวัน ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง
คลื่นความถี่ F.M.๑๐๑.๗๕ MHz
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การประกวดเผยแพร่คำขวัญเพื่อเสริมสร้าง
จิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต
และถูกต้องชอบธรรมจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๕๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
         
     

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดอ่างทอง
มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง
ได้ให้การสนับสนุนจังหวัดอ่างทอง จนประสพความสำเร็จ
และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๓
''สงกรานต์นี้ ขับขี่ปลอดภัย คนไทยรักกัน''
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

 

ง กระทรวงวัฒนธรรม
มอบโล่ประกาศเกียติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
รายการ วัฒนธรรมสโมสร
คลื่นสถานี FM.101.75 MHz.
จังหวัด อ่างทอง
เป็นรายการวิทยุที่ดำเนินการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านวัฒนธรรมแก่ประชาชน จึงได้รับคัดเลือกให้เป็น
รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕