Home •
Story • Shift Dj. • Schedule • Activiti • Gallery • About Us •

   
   
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีศรีอ่างทอง" ประจำปี 2558 ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ แหวนทองจากคุณสวัสดิ์ เลิศเจริญศิลป์ ได้แก่
1. ผอ.วินัย ปานแดง (ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ)
2. นส.อวัตถา กลิ่นเทียน (ครูชำนาญการ)
3. นางอุมาวรรณ แสงสนิท (ครูชำนาญการ)

More Detail >>

 
       
    ครูอวัตถา กลิ่นเทียน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
1 ใน 10 ผลงานที่ถูกคัดเลือกจากครูทั่วประเทศ
กับผลงาน การฝึกทักษะภาษาไทยด้วยการจัดราย
การทางวิทยุกระจายเสียง To practice language skills with the radio broadcasting วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
  ขอแสดงความยินดี ครูอวัตถา กลิ่นเทียน
ครูผู้ดูแล สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียน
สตรีอ่างทอง ได้รับรางวัล Thailand
Innovative Teachers 2014 1 ใน 10 ผู้
ชนะได้รับถ้วยพระราชทานฯ จากผลงาน
การฝึกทักษะภาษาไทยด้วยการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง
   

  More Detail >>  

       
    ผูัอำนวยการธวัช ศรีสว่าง ขึ้นรับมอบรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลงาน "สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง" จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายประวิณ ชำนิประศาสน์   การอบรม ดำเนินรายการเสียงตามสายในโรงเรียน และรายการวิทยุด้านการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา สพป. อ่างทองร่วมกับสถานี วิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดำเนินรายการเสียงตามสายในโรงเรียน และดำเนินรายการวิทยุด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม เฉลิมพระเกียรติสมเด็กย่า'๙๐ โดยมีคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน 190 คน  

     

      สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง F.M.101.75 MHz
66 หมู่ 1 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000