Home •
Story • Shift Dj. • Schedule • Activiti • Gallery • About Us •

 

ประวัติและความเป็นมา

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง คลื่นความถี่ 101.75 MHz เริ่มดำเนินงานเมื่อ ปี 2548 จากวัตถุประสงค์จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และชุมชน เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ด้วยปัจจัยบางประการที่ไม่อาจดำเนินงานเพื่อการเผยแพร่วิชาการได้เต็มร้อยดังที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ จึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้ภาษา การใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า การใช้สื่อและภาษาพัฒนาความสามารถทางการอาชีพ นักโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นพื้นฐานการศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และ ความสนใจทางด้านนี้ นอกจากนั้น ยังเป็นการเสริมความรู้ ความเพลิดเพลินให้กับชาวชุมชนใกล้เคียง เหล่านี้นอกจากจะทำให้นักเรียน จำนวนหนึ่ง พบหนทางอีกเส้นหนึ่งในการตรวจสอบศักยภาพของตนเอง พบความต้องการของตนเองแล้ว ยังได้มีโอกาสทดลองเรียนรู้ด้วยการลงมือทำทั้งเพียงลำพัง และ เป็นคณะทำงานสถานีวิทยุแห่งนี้จึงเป็นสื่อการระหว่าง ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน กับ โรงเรียน ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน สื่อความเข้าใจต่อกัน ทั้งนี้ สถานียังคงยึดมั่นตามเจตนาเดิม คือ " สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม รื่นรมย์ใจ" 101.75 MHz จึงยังคงนำความรู้ที่น่าสนใจสำหรับประชาชนมานำเสนอ สอดแทรกกับการ ฝึกหัดนักเรียนนักจัดรายการ 9 มีนาคม 2548 เปิดอย่างเป็นทางการ โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่มาทำหน้าที่เป็นนักจัดรายการประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง
2. เพื่อฝึกการเป็นนักจัดรายการ โดยได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง
3. เพื่อฝึกการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษ ตามความสนใจ ด้านการจัดรายการวิทยุ และเป็นผู้ประกาศ
5. เพื่อฝึกการมีระเบียบวินัย และการตรงต่อเวลา การดำเนินงาน ดำเนินงานด้านการจัดและพัฒนารูปแบบรายการโดยคณะกรรมการ
นักเรียนนักจัดรายการโดย
-จัดอบรมนักเรียนเพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้ประกาศฝึกหัดจัด รายการและคัดเลือกผู้มีความรักหน้าที่เสียสละ
และมีความ อดทนต่อปัญหาอุปสรรค
-ปลูกฝังคุณสมบัติของความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา นิสัยรักการอ่าน และ การใช้เวลาว่าอย่างสร้างสรรค์
-สร้างนิสัยความเป็นนักประชาสัมพันธ์เพื่อส่วนรวม

คณะที่ปรึกษา
นายธวัช ศรีสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง
นางวิภา ส่างสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายกษิดิ์เดช พุ่มสาขา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง
นางรัชนี เงินเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง

คณะผู้ดูแล
นางสาวอวัตถา กลิ่นเทียน ผู้จัดการสถานี
นายสิทธิชัย จำนงทรง เจ้าหน้าที่ประจำสถานี