Welcome to SUFFICIENCY ECONOMY web
SATRI ANGTHONG SCHOOL

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว

".. ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ หมายความว่า ถ้าทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำ .."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

รัฐบาลประกาศนโยบายการสร้างสังคมคุณธรรม ซึ่งหนึ่งในสังคมคุณธรรมคือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประสานงาน 5 องค์กรหลักของ ศธ.เพื่อดำเนินงานตามนโยบาย การ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ซึ่ง ในการพัฒนาองค์ความรู้ คัดเลือกสถานศึกษานำร่อง ตลอดจนจัดทำโครงการในภาพรวมเพื่อเสนอของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป โดยรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจสู่สถานศึกษา จะแตกต่างกันตามระดับชั้นและสังกัด ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. เอกชน และกทม. จะนำความรู้เศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 175 โรงเรียน เป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อนำร่อง ในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา

โรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โดยการจัดโครงการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ฝ่ายบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ สร้างองค์ความรู้ กำหนดนโยบาย ประชุมบุคลากรของโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนัก จัดทำแผนปฏิบัติการ/ โครงการที่เน้น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และ 2 เงื่อนไขคือมีความรอบรู้ รอบคอบและมีคุณธรรม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ดูคลิปวิดีโอ)
โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี
โครงการ ศึกษาดูงานอาชีพท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
โครงการนิทรรศการสื่อรักการทำงาน
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับชุมชน
โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ