:: : ปรัชญาของโรงเรียน เรียนเด่น วินัยดี มีคุณธรรม
:: : คำขวัญ ขยัน ประหยัด สัตย์ซื่อ ถือเคร่งครัดคุณธรรม มีน้ำใจ
:: : คติพจน์ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้มีความรู้ดีคือผู้เจริญ ”
:: : สีประจำโรงเรียนเหลือง-น้ำเงิน สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรมประจำใจ
สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็งอดทน
:: : ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน)
:: : วิสัยทัศน์ “พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”
:: : พันธกิจ 1. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่คุณภาพ ระดับสากล 3. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
:: : เป้าหมาย 1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่โรงเรียนกำหนด
3. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
:: : คุณลักษณะพึงประสงค์ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. 
มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
การจัดแผนชั้นเรียน
โรงเรียนมีการจัดแผนชั้น 73 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13/13/14 รวม 40 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11/11/11 รวม 33 ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน รวม 3,286 คน  
 
 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

268

352

620

14

มัธยมศึกษาปีที่ 2

274

365

639

14

มัธยมศึกษาปีที่ 3

279

356

635

14

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

821

1073

1894

42

มัธยมศึกษาปีที่ 4

150

343

493

12

มัธยมศึกษาปีที่ 5

165

292

457

12

มัธยมศึกษาปีที่ 6

147

321

468

12

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

482

921

1403

36

รวม

1289

1997

3286

77

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561
ข้อมูลบุคลากร
 
ฝ่าย/กลุ่มสาระ
ชาย
หญิง
รวม
 
ฝ่าย/กลุ่มสาระ
ชาย
หญิง
รวม
 
 
บริหาร
3
2
5
 
ศูนย์เทคโนโลยี
4
6
10
 
 
ภาษาไทย
1
12
13
 
ศิลปะ
4
4
8
 
 
ภาษาต่างประเทศ
4
12
16
  งานสนับสนุนการสอน
-
3
3
 
 
วิทยาศาสตร์
7
11
18
 
ลูกจ้างประจำ
5
2
7
 
 
คณิตศาสตร์
5
10
15
 
พนักงานราชการ
1
1
2
 
 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7
11
18
 
ครูต่างประเทศ
3
7
10
 
 
สุขศึกษาและพลศึกษา
5
3
9
 
ครูอัตราจ้าง
11
25
36
 
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4
9
12
 
เจ้าหน้าที่
6
17
23
 
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนสตรีอ่างทอง เดิมรวมอยู่กับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ราษฎร์บำรุง หรือโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง (ปัจจุบันคือโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม) อยู่ในบริเวณวัดอ่างทอง ต่อมาวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2482 ก่อตั้งอาคารเรียน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง แยกเฉพาะนักเรียนหญิง โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอ่างทอง” เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2502 ย้ายมาอยู่บริเวณที่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์ปัจจุบัน พ.ศ.2521 จึงซื้อที่ดิน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน 33 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา สร้างอาคารเรียน และ ชื่อว่า โรงเรียนสตรีอ่างทอง ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีอ่างทองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้บริหารของโรงเรียน นับถึงปัจจุบัน 12 ท่าน ปัจจุบันบริหารโดยดร.วินัย ปานแดง

ที่ตั้งสถานศึกษา แผนที่ที่ตั้งสถานศึกษา

     โรงเรียนสตรีอ่างทอง ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 34 ไร่ 50 ตารางวา อยู่ในชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท  ตั้งอยู่ละติจูดที่ 14.59921   ลองติจูดที่ 100.44331  UTM Zone 47  X : 655466.2916054 Y : 1614491.2502062
ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินวัดท้ายย่าน ซึ่งมีหมู่บ้านของประชาชนอยู่บนที่ดินดังกล่าว
ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินของเอกชน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนสาธารณะ และที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนสายอ่างทอง – สุพรรณบุรี

 
เกียรติยศ การเชิดชู การยกย่องที่สถานศึกษาได้รับ การเป็นที่ยอมรับของชุมชน