foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

 

รายละเอียดโครงสร้างรายวิชาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองปี 2556

Attachments:
Download this file (m1-3_art.pdf)แผนการเรียน ศิลปะ ม.ต้น[ ]144 kB
Download this file (m1-3_ed-voc.pdf)แผนการเรียน การงานอาชีพ ม.ต้น[ ]147 kB
Download this file (m1-3_eng-chi.pdf)แผนการเรียน ภาษา-จีน ม.ต้น[ ]143 kB
Download this file (m1-3_eng-jap.pdf)แผนการเรียนภาษา-ญี่ปุ่น ม.ต้น[ ]144 kB
Download this file (m1-3_Gsci-math.pdf)แผนการเรียน G (Sci-Math) ม.ต้น[ ]145 kB
Download this file (m1-3_ipst.pdf)แผนการเรียน G (Sci-Math) พสวท. ม.ต้น[ ]106 kB
Download this file (m1-3_math-eng.pdf)แผนการเรียน คณิต ศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ม.ต้น[ ]145 kB
Download this file (m1-3_mep.pdf)แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MEP)[ ]148 kB
Download this file (m1-3_physical.pdf)แผนการเรียน พลศึกษา ม.ต้น[ ]143 kB
Download this file (m1-3_sci-math.pdf)แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น[ ]146 kB
Download this file (m1-3_thai-social.pdf)แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา ม.ต้น[ ]146 kB
Download this file (m4-6_eng-chi.pdf)แผนการเรียน ภาษา-จีน ม.ปลาย[ ]147 kB
Download this file (m4-6_eng-jap.pdf)แผนการเรียนภาษา-ญี่ปุ่น ม.ปลาย[ ]150 kB
Download this file (m4-6_g-eng.pdf)แผนการเรียน G-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย[ ]0 kB
Download this file (m4-6_Gsci-math.pdf)แผนการเรียน G (Sci-Math) ม.ปลาย[ ]143 kB
Download this file (m4-6_ipst.pdf)โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(โครงการSP2) ม.ปลาย[ ]140 kB
Download this file (m4-6_math-eng.pdf)แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย[ ]154 kB
Download this file (m4-6_sci-math.pdf)แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย[ ]142 kB
Download this file (m4-6_thai-social.pdf)แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคม(รัฐศาสตร์)[ ]220 kB