foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ โครงการโรงเรียนสองภาษา (MEP) จัดกิจกรรม วันคริสมาสต์ เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตก และชาวคริสต์ ณ อาคารโดมใต้ร่มพระบารมีลูกสตรีอ่างทองร่มเย็น โดยมี ดร.วินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง  คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตลอดงาน