ดร.วินัย  ปานแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนจากการประกวดมารยาทไทย ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีลูกสตรีร่มเย็น