foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

การแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยีและทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดอ่างทองเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 65 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันทักษะการงานอาชีพ...

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดอ่างทองเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 65 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดอ่างทอง

โรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวาคม 2558  ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีลูกสตรีร่มเย็น  โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.วินัย  ปานแดง  เป็นประธานในพิธี ท่านรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองเข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม: โรงเรียนสตรีอ่างทองจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม 2558

กิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา  ต.วังไทร  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ดร.วินัย  ปานแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองเป็นประธานในการอบรมการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในศตวรรษที่ 21  ณ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในศตวรรษที่ 21  ณ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา