foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

คณะผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

โรงเรียนสตรีอ่างทองขอต้อนรับคณะผู้ประเมินครูวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ 

ครูพจนา สุจริตวิบูลย์ ณ ห้องสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนสตรีอ่างทอง

อ่านเพิ่มเติม: โรงเรียนสตรีอ่างทองขอต้อนรับคณะผู้ประเมินครูวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ

ผอ.วินัยปานแดง  เป็นประธานเปิดนิทรรศการวิชาการ  สืบสานความเป็นไทย เทิดไท้องค์ราชินีและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม: นิทรรศการวิชาการ  สืบสานความเป็นไทย เทิดไท้องค์ราชินีและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา...

ผอ.วินัย  ปานแดงเป็นประธานในพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ  และพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

อ่านเพิ่มเติม: พิธีปิดและพิธีมอบรางวัลเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติประจำปี 2558 

ผอ.วินัย  ปานแดงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอ่างทองระหว่างวันที่ 15-16 ส.ค.58 ณ ห้องประชุมพลายบัว  โรงเรียนสตรีอ่างทอง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเรื่องอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมท้องถิ่น