foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

โครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม โดยสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร  ณ  ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล  โรงเรียนสตรีอ่างทอง