โครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม โดยสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร  ณ  ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล  โรงเรียนสตรีอ่างทอง