โครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม โดยสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร  ณ  ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล  โรงเรียนสตรีอ่างทอง

IMG_4647.JPG IMG_4648.JPG IMG_4654.JPG

IMG_4657.JPG IMG_4659.JPG IMG_4661.JPG

IMG_4667.JPG IMG_4675.JPG IMG_4684.JPG

IMG_4685.JPG IMG_4687.JPG IMG_4696.JPG

IMG_4697.JPG IMG_4698.JPG IMG_4704.JPG

IMG_4705.JPG IMG_4711.JPG IMG_4721.JPG

IMG_4725.JPG IMG_4726.JPG IMG_4728.JPG

IMG_4734.JPG