foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

นักเรียนแผนการเรียน IEP ม.4/10, ม.5/10 , ม.6/10 และคณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสตรีอ่างทองร่วมทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างประสบการณ์ทางภาษาให้กับนักเรียนนอกสถานที่ โดยได้รับความสนุกสนานและประสบการณ์ต่างๆมากมาย