foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

                

สถานีวิทยุ F.M. 101.75 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัด “ค่าย F.M.101.75รู้ทันสื่อ” ขึ้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ และโรงเรียนมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 

 

ภาพกิจกรรม

 

โครงการนี้จัดทำขึ้นเนื่องมาจาก  การที่นักเรียนแกนนำจากสถานีวิทยุ  F.M.101.75  จากโรงเรียนสตรีอ่างทองเข้าร่วม “โครงการฅนทันสื่อ 2”  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ปี 2559  ในเรื่องอิทธิพลของสื่อและอันตรายที่เกิดจากการรับรู้และใช้สื่ออย่างรู้ไม่เท่าทัน โดยมีการนำมาสู่การขยายผลให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ และโรงเรียนมงคลธรรมนิมิต  ภายใต้ชื่อโครงการ “ค่าย101.75รู้ทันสื่อ” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อและอิทธิพลของสื่อประเภทต่างๆ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้และใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการค่าย 101.75 รู้ทันสื่อ รวมทั้งสิ้น 170 คน 

การจัดค่ายครั้งนี้ได้รับสนับสนุนจากโครงการพัฒนากลไกการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ -โทรทัศน์สำหรับประชาชน  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ปี2559   

ในการนี้คุณสานิจ ขันธ์ทองโปรดิวเซอร์  รายการ “คุยข่าวช่อง 8”  สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดค่ายครั้งนี้  ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี และในกิจกรรมได้มีการแจกของขวัญให้แก่นักเรียนมากมายเพื่อเป็นกำลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก