สถานีวิทยุ F.M. 101.75 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัด “ค่าย F.M.101.75รู้ทันสื่อ” ขึ้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ และโรงเรียนมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 

 

ภาพกิจกรรม

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 19.jpg 2.jpg

20.jpg 21.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg

 

โครงการนี้จัดทำขึ้นเนื่องมาจาก  การที่นักเรียนแกนนำจากสถานีวิทยุ  F.M.101.75  จากโรงเรียนสตรีอ่างทองเข้าร่วม “โครงการฅนทันสื่อ 2”  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ปี 2559  ในเรื่องอิทธิพลของสื่อและอันตรายที่เกิดจากการรับรู้และใช้สื่ออย่างรู้ไม่เท่าทัน โดยมีการนำมาสู่การขยายผลให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ และโรงเรียนมงคลธรรมนิมิต  ภายใต้ชื่อโครงการ “ค่าย101.75รู้ทันสื่อ” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อและอิทธิพลของสื่อประเภทต่างๆ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้และใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการค่าย 101.75 รู้ทันสื่อ รวมทั้งสิ้น 170 คน 

การจัดค่ายครั้งนี้ได้รับสนับสนุนจากโครงการพัฒนากลไกการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ -โทรทัศน์สำหรับประชาชน  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ปี2559   

ในการนี้คุณสานิจ ขันธ์ทองโปรดิวเซอร์  รายการ “คุยข่าวช่อง 8”  สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดค่ายครั้งนี้  ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี และในกิจกรรมได้มีการแจกของขวัญให้แก่นักเรียนมากมายเพื่อเป็นกำลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก