foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัด กิจกรรม OBEC  Active  Learning Camp  “English Adventure” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3, 1/4, 2/3, 2/4 จำนวน 160 คน  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560  ณ  บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานมากมายจากความร่วมมือของครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติในการจัดกิจกรรม