กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัด กิจกรรม OBEC  Active  Learning Camp  “English Adventure” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3, 1/4, 2/3, 2/4 จำนวน 160 คน  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560  ณ  บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานมากมายจากความร่วมมือของครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติในการจัดกิจกรรม

1.jpg 10.jpg 11.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 2.jpg 20.jpg

21.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg 26.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg