foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

 

โรงเรียนสตรีอ่างทองได้จัดแปรรูปขบวนอักษร รูปตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนและเลขเก้าไทยภายในรูปหัวใจ สร้างความภาคภูมิใจและปลาบปลื้ม ปิติยินดี เพื่อแสดงออกให้พระองค์ได้รับรู้ว่า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองจะขอน้อมถวายความจงรักภักดีส่งไปถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ที่เสด็จสู่สวรรคาลัย

อ่านเพิ่มเติม: ...

โรงเรียนสตรีอ่างทองได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณอาคารใต้ร่มพระบารมีลูกสตรีร่มเย็น

อ่านเพิ่มเติม: โรงเรียนสตรีอ่างทองได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพบรรยากาศกการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดอ่างทอง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 66 ระดับจังหวัดอ่างทอง

โรงเรียนสตรีอ่างทองจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 26 -28 ตุลาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559