foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

1 

กิจกรรมค่ายญี่ปุ่นอาสา ณ โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูไพบูลย์ ภู่พวง คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ นร.แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น รร.สตรีอ่างทองทุกคน และการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมของคณะครู นร.รร.บ้านไผ่หมูขวิดที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์ดีๆให้แก่กัน