3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นม.4/10, ม.5/10 และ ม.6/10 จำนวน 91 คน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับสากล ในวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมกาสะลอง
รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg