foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

1

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม PTT Seeds – Sharing Camp 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านทุ่งอ่างทอง ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยเป็นกิจกรรมต่อยอดเยาวชนระดับอาเซียน อายุระหว่าง 18 – 25 ปี จากประเทศกัมพูชา ฟิลิปปินส์ ลาว พม่าและไทย ที่ได้รับคัดเลือกและอบรมเป็น PTT Ambassador ภายใต้โครงการ PTT Seeding The Future โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการคัดเลือก นักเรียนแผนการเรียน IEP จำนวน 10 คน จากโรงเรียนสตรีอ่างทองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาต่อยอดการฝึกใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ ศรีราษฎร์อุปกฤติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย