foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

15

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยท่านผู้อำนวยการวินัย ปานแดงได้ให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่คณะนักเรียนที่กำลังจะเดินทางดังรายนามต่อไปนี้

1.นางสาวกุลนิษฐ์ หาญตระกูล ม.3/12 โครงการแลกเปลี่ยน AFS ประเทศสหรัฐอเมริกา
2.นางสาวนวพัส อินทสโร ม.3/14 โครงการแลกเปลี่ยน BWK ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.นางสาวธนภรณ์ กระแสรญาณ ม.4/5 โครงการแลกเปลี่ยน BWK ประเทศญี่ปุ่น
4.นางสาวธนภรณ์ เหลืองวิไลคูล ม.4/12 โครงการแลกเปลี่ยน AFS ประเทศอาร์เจนติน่า
5.นางสาวนันนภัส ปิ่นสุวรรณ ม.5/10 โครงการแลกเปลี่ยน Rotary ประเทศฝรั่งเศส
6. นายพชร เพ็งพ่วง ม.5/11 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับ
โครงการ YFU ซึ่งเป็นทุนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประเทศเยอรมัน