foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

ดูประกาศและีรายชื่อจากเอกสารแนบด้านล่างค่ะ 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อชี้แจงสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

 

1. นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ให้มามอบตัวในวันที่ 8 มีนาคม 2558 

2.ให้เตรียมหลักฐานตามประกาศ และเตรียมเงินมาสำหรับชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ให้วัดตัวในวันที่ 8 มีนาคม 2558

3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าสมุด ค่ากระเป๋า ชุดกีฬา ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ให้นำมาในวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในวันที่ 8 เมษายน 2558 (ม.1) และ วันที่ 9 เมษายน 2558( ม.4

4. เงินค่าเทอมจะใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งเลขบัญชี จำนวนเงินแต่ละห้อง ที่ต้องจ่าย ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาศต่อไป

 

 

 

ข้อชี้แจงสำหรับผู้ที่ได้สำรอง

ผู้ที่ได้สำรองไม่ต้องมารายงานตัวและมอบตัว  ถ้ามีการเรียกตัวสำรองทางโรงเรียนจะติดต่อในภายหลัง

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------